Prowadzimy całościowe działania administrowania nieruchomości min.:

 • Utworzenie Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Uczestnictwo w przekazaniu nieruchomości i lokali od dewelopera
 • Przygotowanie, spisanie i przejęcie odpowiednich protokołów i dokumentów
 • Rejestracje Wspólnoty w odpowiednich urzędach i uzyskanie numeru NIP, REGONu
 • Założenie rachunku bankowego Wspólnoty
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Przygotowanie planu gospodarczego dla nieruchomości
 • Przygotowanie projektu Statutu Nieruchomości i Regulaminu Porządku Domowego oraz innych dokumentów i ważnych uchwał Wspólnoty
 • Przygotowanie odpowiednich umów do obsługi nieruchomości
 • Prowadzenie ewidencji wpłat zaliczek oraz kontrolę ich prawidłowości i terminowości
 • Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • Przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie korespondencji z właścicielami mieszkań
 • Zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z dostawcami wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi nieczystości, prowadzenie z nimi rozliczeń
 • Zawieranie, monitorowanie i rozwiązywanie umów dotyczących ubezpieczenia budynku
 • Sprawowanie nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje i remonty
 • Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami, oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej